(Upubliceret – undlod offentliggørelse efter nærmere eftertanke!)

 

Klage til Praksisudvalget ved SDU over professor Erik Albæk

 

Jeg skal hermed indklage professor i journalistik Erik Albæk for d. 29. januar i læserbrev i INFORMATION at hævde, at bladet Forskerforum laver journalistik med ”mange, mange fejl” uden at professoren er i stand til at give eksempler herpå.

 Sagen indbringes for Praksisudvalget – som er SDUs fagligt-etiske udvalg i videnskabelige spørgsmål – fordi Erik Albæk benytter sin SDU-professortitel og sin faglige autoritet til at mistænkeliggøre magasinet FORSKERforum på et usagligt og udokumenteret grundlag, samt at han søger at intimidere undertegnede og dermed underminere mine arbejdsbetingelser som journalist. 

 

Klagen indleveres, fordi professorens adfærd er udtryk for forsømmelighed i omgangen med fakta og fordi det er misbrug af professorens titel. Professorens påstand (”mange, mange fejl”) er ikke en tilgivelig fejl, men en klar og bevidst skærpelse af professorens tidligere udsagn

          efter at han i en klage til DJØF sammen med andre professorer har beskyldt Forskerforum for at beskrive forhold ”som er positivt forkerte” uden at have givet eksempler herpå (se brevet i Forskerforum nr. 201, s.21)

          efter at han ikke var i stand til at give eksempler, da fagbladet JOURNALISTEN bad ham om disse (JOURNALISTEN 17. januar)

          efter at han ikke var i stand til at give eksempler, da dagbladet INFORMATION bad ham om disse (INFORMATION 17. januar).

 I et læserbrev blev Erik Albæk opfordret til at udlevere en form for dokumentation, men i stedet for at gøre dette, skærpede han sin påstand uden dokumentation.

 At professoren ikke er i stand til at eksemplificere sin kritik er en ting og taler for sig selv, men når professorens efterfølgende skærper sin påstand til ”mange, mange fejl” og bruger sin professor-autoritet til at fastslå dette for eftertiden er ikke i overenstemmelse med god videnskabelig etik eller skik.

 

Professoren har ikke givet eksempler på fejl, som anfægter hovedindhold i artikler i Forskerforum. Professoren vil formentlig hævde, at han har leveret dokumentation på fejl, fx når Forskerforum:

          lod en kilde udtale, at en embedsmand har lavet magtpolitisk ph.d.-grad, hvor det retteligt er en mastergrad

          lod en kilde udtale, at RUCs rektors forskningsfelt er marinarkæologi, hvor det retteligt er historie.

 Til dette er blot at svare, at der er tale om gengivne citater fra personer, og altså gengivelser på andenhånd så ”fejlen” dermed må tillægges kilden og ikke Forskerforum. Det skal tilføjes, at det vist er ganske almindeligt i journalistik at gengive udsagn fra kilder (og at det kun er journalistens opgave at tjekke alle væsentlige oplysninger). Det skal tilføjes, at Albæks to eksempler på fejl var helt uvæsentlige for hovedhistorien, for det ændrer ikke substans / indhold i historierne, om er en mastergrad og historie. (Albæks eksempler er altså i bedste fald pedantiske, og journalister vil formentlig sige, at hvis hans standarder skulle gælde, så ville det være umuligt at lave journalistik).

 

Der er forskel på redelighedskrav til videnskabelige artikler og udsagn i dagspressen. Det skal således være muligt at sætte ting på spidsen i dagbladene uden pedanteri. Men det fritager ikke professoren for ansvar, for det bør også være sådan, at når Albæk – trods opfordringer – ikke er i stand til at levere sandhedsbevis for sin første påstand (”positivt forkerte” oplysninger), så er det udtryk for direkte uredelighed, når Albæk uden videre skærper sin påstand (”mange, mange fejl”).

 Det er ikke sådan, at Albæks udfald er en privat fejde og dermed uvedkommende for SDU, idet professoren bruger sin professortitel og idet professoren har titel af professor i journalistik, som han netop udtaler sig om i denne sag.

 Erik Albæk er  altså ikke en almindelig avis-debattør. Han underskriver sig professor i statskundskab og journalistik og benytter dermed sin professor-autoritet til at understrege sin troværdighed i offentligheden. Hans titel som journalistik-professor ved SDU benyttes således til at fremkomme med beskyldninger mod Forskerforum for at lave fejl, og offentligheden må således forvente, at der er tale om journalistiske fejl af grov karakter, som gør journalistikken uhæderlig / utroværdig.

 

Jeg skal derfor anmode om, at Praksisudvalget giver professor Erik Albæk en påtale for at have fremsat udokumenterede og dermed usaglige påstande i offentligheden om det journalistiske magasin Forskerforum, idet han har benyttet sin titel som SDU-professor i journalistik til på et ubeføjet grundlag at mistænkeliggøre magasinet.

 

Mvh