EFTERTACKLING. Jeg gik på pension i 2019. Overdragelsen gik fint, men efterspillet har været grimt. De nye redaktører slettede nemlig det arkiv med 2600 hjemmesidenyheder, som jeg lavede 1995-2018. Begrundelsen lyder, at de gamle nyheder i ”form og indhold” ikke lever op til standarderne i det nye FORSKERforum…

BAGGRUND. Før 2017 gik lektor Leif Søndergaard og lektor Mogens Ove Madsen fra som ansv.hav. redaktører på fagbladet FORSKERforum (som er betalt af DM og DJØF). De stod som uni-formænd i hver deres organisation groft sagt for en politisk linje, der opfattede sig som modpart til universiteternes ledelser og som havde en kritisk tilgang overfor skiftende regeringers liberaliseringer af sektoren.

Afløseren som politisk leder blev lektor Olav W. Bertelsen (formand for DMs uni-lærere og AC-fællestillidsmand på AU). Bertelsen repræsenterede et markant politisk skifte med en konsensuslinje. På redaktionsmøder udtrykte han for eksempel, at FORSKERforums kritiske journalistik overfor Aarhus Universitets sektorforskning (Gyllegate m.m.) burde dæmpes, for det kunne begrænse Bertelsens forhandlingsrum. Nogle AU-sektorforskere (som Bertelsen repræsenterer) var også utilfredse med kritiske artikler, som i værste fald kunne true bevillinger til Aarhus Universitet.

MAGISTERBLADETS redaktør Jakob Elkjær blev indsat som ansv.hav. redaktør.

Jeg havde halvandet år med konflikter med Bertelsen (og DJØFs repræsentant Karsten Boye Rasmussen). Jeg var helt bevidst om, at i politiske organisationer må de ansatte føje sig for den politiske ledelse. Konflikterne handlede derfor om mine bestræbelser på at få præciseret deres ønsker om, hvad en ”mindre ledelseskritisk og personrettet journalistik” betød i praksis, samtidig med at der skam ikke skulle gives køb på ”den kritiske journalistik”?

Det var ikke en produktiv proces og efter halvandet år kastede jeg håndklædet og valgte at gå på pension. Overdragelsen af jobbet som redaktionsleder i 2019 til Claus Baggersgaard gik fint. Og den nye ansvarshavende redaktør Jakob Elkjær spurgte såmænd om jeg var interesseret i at skrive free-lance, men det afslog jeg, for det ville ikke være produktivt for nogen af parterne.

Efterspillet har imidlertid været grimt.

Slettet: 2600 kritiske nyheds-artikler

I efteråret 2020 fik jeg henvendelser fra journalister og forskere der undrede sig over, at de ikke kunne finde gamle artikler. FORSKERforums arkiv over hjemmeside-nyheder var slettet. 2.600 nyheds-artikler fra perioden 1995-2018 var pist-borte. Uden forklaring.

Nyhedssiden havde ca. 2500 unikke brugere/adressater, som modtog en mail for hver nyhedsartikel. Abonnenterne var rektorer, institutledere, embedsmænd, menige universitetslærere, journalister m.fl. Artiklerne på nettet kunne omtale særlige begivenheder, ofte et spadestik dybere end de øvrige medier, for det er fagmediets privilegium. Det kunne være særligt fokus på problemer i et ministerforslag. Offentliggørelse af en rektors eller institutleders egenrådige udspil. Men vigtigst måske kunne være særlige opdateringer på dagsaktuelle temaer (fx Universitetsloven 2003, Gyllegate eller Esben Lunde-gate) med særlige vinklinger, som ikke blev dækket af den øvrige presse.

Jeg spurgte den nye ansvarshavende, hvordan sådan en drastisk sletning af et helt arkiv kunne ske? Den nye redaktør Jakob Elkjær retfærdiggjorde sletningen med to argumenter – godkendt af den politiske formand Olav W. Bertelsen.

Begrundelse et lød, at det ville være teknisk vanskeligt og dyrt at opdatere data. Men redaktøren vil gerne udlevere en disk med det slettede til interesserede. Men redaktøren ved udmærket, at det er skinsnak, for hans folk har ikke gidet gemme data i en brugelig form. Data ligger hulter-til-bulter, så der kan ikke søges kronologisk eller systematisk på tema. Det kræver manuelt arbejde at arkivere i brugbar form. Jeg ved det, for jeg har undersøgt filen.

Begrundelse: Nyhederne overholdt ikke professionelle standarder

Den anden begrundelse for sletning er skræmmende. De nye redaktører har slettet, fordi hjemmesidenyhederne var uprofessionel journalistik:

”Vi mener ikke, at de (2600 hjemmeside-nyheder, jø) hverken form- eller indholdsmæssigt lever op til de professionelle standarder for journalistik, som bør kendetegne Forskerforum”…. ”Nyhederne online er skrevet i en særlig stil, som er vanskelig at karakterisere. Vi vil kalde det en form for kommenterede telegrammer, notitser eller kommentarer, som ofte er uden citater fra kilder, og hvor det er vanskeligt for læseren at aflæse, om teksten er udtryk for skribentens personlige holdning eller om det er tale om en artikel i ordets egentlige betydning. Heraf følger at kontradiktions-princippet i henhold til de presseetiske regler ofte ikke overholdes”.

”Den nye redaktionsleder fik ved ansættelsen til ophav at skabe et nyt Forskerforum med en troværdig form og et indhold, der gør det til et medie, som andre tør citere, og som bladets relevante interessenter kan bruge til at lægge pres på ledere og politikere.

Derfor ønskede vi at skabe et blad og hjemmeside med et nyt layout og nyt troværdigt redaktionelt indhold…” (CITAT FRA REDAKTØR ELKJÆRS notat 14.2).

Elkjærs 3 siders notat indeholder mange insinuationer og mistænkeliggørelser, godkendt af Bertelsen. Fx kritiseres i bisætninger min brug af forskningsfriheds-ekspert Heine Andersen som kilde. Elkjær insinuerer, at hyppig brug af Heine Andersen som kilde var forkert, for han er ensidig partskilde, hvorfor jeg ikke overholdt kontradiktions-princippet ved at interviewe andre eksperter? Elkjær insinuerer også, at jeg havde dårlige kollegiale relationer på arbejdspladsen DM.

Kommissær-opførsel i en akademisk fagforening?

Det passede tydeligvis ikke Elkjær / Bertelsen, at jeg spurgte til deres sletning, men jeg blev paf over deres begrundelse i Elkjærs notat. Da jeg ikke vil kaldes en sur gammel mand, forfulgte jeg ikke sagen yderligere (fx ved at kræve arkivet gendannet).

Så her er mine korte bemærkninger til eftertacklingen:

  1. HISTORIE-FORVALTNING. Kynikere ved, at sejrherrerne skriver historien. Men de fleste vil forhåbentlig være enige i, at det er horribelt, når folk med magt bare redigerer eller sletter historie, som de ikke kan lide. Uanset om indholdet lever op til Elkjær / Bertelsens ”standarder”, så er det uetisk og historieforfalskning at slette et arkiv over faktiske historiske aktiviteter og begivenheder.

Og det er ikke en formildende omstændighed, at Elkjær / Bertelsen ærligt lægger deres begrundelse for sletningen frem. Det vidner nærmere om en magtfuldkommenhed, kendt fra politiske kommissærer i autoritære regimer. Som er uværdig for akademiske fagforeninger, der tilmed har historikere og arkivansatte som medlemmer.

2. SELVBESTALTEDE DOMMERE OVER KRITISK UNI-HISTORIE. Elkjær og Bertelsen er så ivrige med at mistænkeliggøre min journalistiske form, at de helt glemmer, at de også dømmer FORSKERforums tidligere politiske ledelse. Jeg var ansat som journalist/redaktionsleder med journalistisk frihed under en politisk ledelse, og min forvaltning af jobbet skete med deres billigelse. Den politiske ledelse lagde den redaktionelle linje, som udtrykkeligt skulle være kritisk og pågående (jf. FORSKERforums tidligere formålsparagraf). Og husk lige, at tiden var særlig og konfliktfyldt: Fagforeningsfolkene ønskede synlighed og debat om de drastiske uni-reformer med topstyrende ledelser og indskrænkninger af de ansattes frihedsgrader (i kølvandet på Uni-Loven 2001).

De tidligere politisk ansvarlige lektor Leif Søndergaard (DM’s uni-formand i 15 år) og lektor Mogens Ove Madsen (DJØF-uni-formand i 10 år) m.fl. bekræfter min fremstilling, og har protesteret mod sletningen af hjemmeside-arkivet.

3. SUBSTANSEN I KRITIKKEN AF FORSKERforums FORM OG INDHOLD? Elkjærs beskrivelse af den journalistiske form og indhold er stærkt karikeret og forvrænget = mistænkeliggørende.

Og beskrivelsen er helt ude af kontekst: tiden, konfliktstoffet og omstændigheder (jf. ovenfor). Så jo, Elkjær har ret i at formen og indhold ofte var uortodoks i forhold til Elkjærs dydige og ideelle normer. I modsætning til standard-journalister lavede jeg meget journalistik på kilder fra aktindsigt og skriftlige dokumention, som jeg vinklede og lod stå for sig, med citater og kildehenvisning. Som fagjournalist på feltet kunne jeg fortolke indhold i dokumenter i sammenhæng UDEN at være forpligtet til at få en ekspert til at bekræfte fortolkningen eller at indhente kommentarer / kontradiktion i interviews. Elkjær er arrogant og overser den kritiske journalists største problem: Som hovedregel var det umuligt at få kilder (eksperter eller embedsmænd) til at kommentere politisk kontroversielt stof – hvis journalisten da ikke lige kommer fra POLITIKEN eller TV-avisen…

Den uortodokse tilgang betød, at jeg ene mand kunne lave nyheder her-og-nu. Og på præmisser, som de 2500 abonnenter kendte. Og mange af dem påskønnede form og indhold, fordi der blev dykket ned under overfladen i sektoren, og der imødekom det særlige behov hos uni-befolkningen. Men den kontekst er Elkjær tydeligvis ikke bekendt med.

4. HAR DE LOV TIL AT SLETTE? Jo. Der er ikke medie- eller arkiverings-bestemmelser, som forhindrer sletningen, fortæller Journalistforbundet. En arbejdsgiver ejer dine produkter, så der kan ikke stilles krav om arkivering eller at arkiver skal gendannes.

5. I ØVRIGT: FORSKERforums hjemmeside har ikke haft dags-aktuelle nyheder, siden jeg stoppede.