060602

 

Vedtægter for Anholt Sejlklub M/L

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er “Anholt Sejlklub M/L”, og dens hjemsted er Anholt, Grenå Kommune.

 Klubbens stander, der er holdt i sovjetrød falmet bund-farve, har hammer og sejl som kendetegn.

 

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme lyst- og kapsejlads i sejldrevne fartøjer nær Anholts kyster, at forbedre de fælles sejl-faciliteter samt at foranstalte fornøjelige arrangementer med relation til sejlsport samt nærliggende vådområder.

 

§ 3. Optagelsesparagraf

“Personer, der kan svømme og personer, der ikke kan svømme samt personer, der hårdnakket hævder at de interesserer sig for sejlsport, kan blive aktivmedlemmer, og det gælder også kvinder”.

 Passive medlemmer kan de blive, som i øvrigt opfylder ovenstående uden at dyrke aktiv sejlads.

 Efter præsidentens kundgørelse eller efter generalforsamlingsbeslutning kan udnævnes æresmedlemmer, der har gjort en særlig fortjentfuld indsats. Med gunstbevisningen følger en erkendtlighed efter præsidentens eller generalforsamlingens beslutning.

 

§ 4. Klubbåd og -aktiviteter

Klubbåden er ældre, udrangerede Laserjoller.  Dog kan andre sejldrevne fartøjer også deltage i klubbens kap- eller øvelsessejladser.

 Klubben afholder arrangementer iht. klubbens formål og foranstalter hvert år i uge 29-30 todages hoved-kapsejlads “Anholt Rundt”, som indbefatter mindst 2 langdistancesejladser (Fyret /retur), en kuglespils-turnering samt 3 banesejladser på olympisk bane ud for havnen.

 

§ 5. Kontingent og økonomi

Klubbens kontingent og indskud fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent skal betales inden generalforsamlingen. Kontingent pt. aktivmedlemmer: 50 kr. årligt, passivmedlemmer 10 kr. årligt.

 Herudover modtager klubben penge af enhver art. Der ses således positivt på alle sponsorer, uanset disses moral, forretningsmetoder, ideologiske ståsted m.m.

 

§ 6. Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer

Gyldigt aktivmedlemskab fordrer ud over aktiv sejlsportsaktivitet en sømmelig og standsmæssig optræden således at medlemmet repræsenterer klubben og sejlsporten på bedste vis. Dog kan der opnås dispensation herfra under særlige forhold, hvilket nærmere afgøres af årets generalforsamling.

 Et medlem efter simpel kundgørelse af præsidenten eller på forlangende af mindst 3 aktive medlemmer med efterfølgende flertalsafgørelse ved generalforsamling pådrage sig en advarsel, en nærmere bestemt karantæne eller i værste tilfælde en udelukkelse af klubben.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 Generalforsamlingen, hvis tidspunkt fastlægges af præsidenten og hvortil indkaldes senest en uge før afholdelse, afvikles inden for ugerne 29-30 (efter afholdelse af hovedkapsejladsen). Forslag skal præsenteres skriftligt for præsidenten før generalforsamlingen.

 Såvel aktive som passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent. Stemmeret kan kun udøves ved tilstedeværelse.

 Reglementeret påklædning: Hawaiiskjorte hvis ikke andet påbydes.

 

§8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Overrækkelse af præmier og hædersbevisninger

2. Valg af dirigent

3. Præsidentens beretning samt aktivitetsberetning og status fra de enkelte udvalg til  godkendelse

4. Kassererens regnskab for året til godkendelse samt beslutning om fastlæggelse af kontingent samt om forbrug af kassebeholdning.

5. Evaluering af kvindelige medlemmers habitus og praktiske rolle i klubben til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af primære arbejdsopgaver i det kommende år

7. Begrundede valg af præsident og bestyrelsesmedlemmer

8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

 Beslutningsreferat offentliggøres i Anholtposten.

 

§9. Bestyrelse og forretningsorden

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af præsidenten, en sekretær, en kasserer, en kapsejladsleder, en juniorformand samt en partykoordinator.

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 Præsidenten træffer alle væsentlige afgørelser i forlængelse af generalforsamlingens retningslinier, og efter behov efter samråd med bestyrelsesmedlemmer. Præsidenten varetager alle repræsentative gøremål.

 

§11. Juniorafdeling

Bestyrelsen bistår juniorudvalgsformandens bestræbelser på at støtte sejlads for Anholts ungdom 

 

§12. Klubreglementer

Bestyrelsen fastsætter reglementer for benyttelse af klubbens faciliteter f.eks. strand, fartøjer og klubhus.

 

§13. Vedtægtsændringer

Ændring af eller tilføjelse til klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget er anmeldt før generalforsamlingens begyndelse, og når mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§14. Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmer for, incl. præsidenten.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om, hvorledes klubbens midler, herunder fast ejendom og løsøre, skal anvendes.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2001, med præcisering på generalforsamlingen den 18 juli 2001.

 

 

Anders Rytter – Jørgen Øllgaard – Tue Jensen – Jesper Heilskov